اداره کل ورزش و جوانان استان اردبیل در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه تکمیل زمین چمن مصنوعی استادیوم فوتبال برگزار کند.

روابط عمومی اداره کل ورزش وجوانان استان اردبیل، اداره کل ورزش و جوانان استان اردبیل در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه مندرج بشرح جدول ذیل را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید با توجه به اینکه کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت( ستاد ایران) به آدرس الکترونیکی www.setadiran.ir انجام خواهد شد لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند. در ضمن علاوه بر سامانه ستاد مناقصه گران مکلف به ارایه پاکت های الف، ب و ج بصورت فیزیکی در مهلت مقرر به دبیرخانه این اداره می باشند.

 

 

 

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه ستاد ایران ۲۹/۰۵/۱۳۹۹ می باشد.

نام و نشانی مناقصه گزار: اردبیل ـ میدان ورزش اداره کل ورزش و جوانان استان اردبیل

نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه : رسید بانکی طبق جدول فوق به حساب سیبا به شماره ۴۰۷۵۰۰۵۵۰۷۸۸۰۳۵۰ بانک مرکزی و یا ضمانتنامه بانکی معتبر ،‌ ارائه چک های جاری اشخاص حقیقی و حقوقی و چک تضمین شده و هر گونه تضمین دیگر « خارج از دو حالت قید شده » قابل قبول نمی باشد.

محل تحویل پیشنهادات: پس از بارگذاری کامل مدارک طبق فرم (چیدمان مستندات پیمانکاران) در سایت تدارکات الکترونیکی دولت و تحویل اصل پاکات به واحد دبیرخانه اداره کل ورزش و جوانان استان اردبیل و اخذ رسید

مهلت دریافت اسناد مناقصه : تا ساعت ۱۸ روز سه شنبه مورخه ۰۴/۰۶/۱۳۹۹

مهلت تحویل پیشنهادات : تا ساعت ۱۴ روز شنبه مورخه ۱۵/۰۶/۱۳۹۹

زمان بازگشایی: ساعت ۱۰ صبح روز دو شنبه مورخه ۱۷/۰۶/۱۳۹۹

منابع مالی طبق توضیحات مندرج در فرم شرایط عمومی هریک از پروژه ها می باشد.

هزینه آگهی ها بر عهده برنده مناقصه است.

اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار : اردبیل ـ میدان ورزش اداره کل ورزش و جوانان استان اردبیل ۰۴۵۳۳۲۳۴۰۳۸ داخلی ۱۳۶ واحد پیمان

سایر شرایط در ” شرایط مناقصه عمومی هریک از پروژه ها ” درج شده است.

زمان چاپ روزنامه سراسری ………………………… نوبت اول روز شنبه ۰۱/۰۶/۱۳۹۹ و نوبت دوم روز یک شنبه ۰۲/۰۶/۱۳۹۹ می باشد.