با حضور کارکنان اداره ورزش وجوانان گرمی محوطه اداره ورزش وجوانان این شهرستان نهال کاری شد.
همزمان با هفته درختکاری محوطه اداره ورزش وجوانان شهرستان گرمی با حضور غلامرضا ابراهیمی سرپرست وکارکنان اداره ورزش وجوانان نهال کاری شد.
این مراسم همزمان باآغاز هفته منابع طبیعی وروز درخنکاری برگزار،وچندین اصله نهال توسط سرپرست وکارکنان اداره ورزش وجوانان درمحوطه اداره کاشته شد.