نماهنگ مانند چشم برهم زدن یا نزدیکتر منتشر شد.

نماهنگ مانند چشم برهم زدن یا نزدیکتر منتشر شد.

 

 

 

#ادرکنی
#مرا_دریاب
#متنا #اردبیل

🌐 مرکز متناسازمان فضاى مجازى بسیج اردبیل