شب گذشته درگیری میان زندانیان محکومیت مالی و سرقت در زندان اوین سبب تحریق کارگاه خیاطی شد که در ادامه با متفرق کردن زندانیان و اطفا حریق آرامش به زندان بازگشت. انتهای پیام/ منبع

فیلم وضعیت بندها و زندانیان اوین ساعاتی پس ازآتش سوزی

شب گذشته درگیری میان زندانیان محکومیت مالی و سرقت در زندان اوین سبب تحریق کارگاه خیاطی شد که در ادامه با متفرق کردن زندانیان و اطفا حریق آرامش به زندان بازگشت.

انتهای پیام/

منبع