مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه اردبیل طی حکمی، فرید پوستی را به عنوان سرپرست ناحیه گرمی منصوب کرد.

به گزارش آذرمغان، سید حجت مدنی مدیر منطقه طی حکمی فرید پوستی را به عنوان سرپرست ناحیه گرمی منصوب کرد.

در ادامه مدنی از خدمات فهیمی رئیس سابق ناحیه گرمی در زمان تصدی این سمت تشکر و قدردانی کرده و برای ایشان در سمت جدید آرزوی موفقیت نمودند.