محمود قلی زاده در گفت‌وگو با پایگاه خبری تحلیلی آذرمغان، با اشاره به ابطال پروانه چرای دامداران در صورت عدم تمدید اظهار کرد: کلیه مرتع دارانی که تا کنون موفق به پرداخت حقوق و عوارض قانونی ناشی از تمدید سالیانه پروانه چرای دام سنوات قبل نگردیده اند تا هشتم آذر ماه امسال مهلت دارند نسبت […]

محمود قلی زاده در گفت‌وگو با پایگاه خبری تحلیلی آذرمغان، با اشاره به ابطال پروانه چرای دامداران در صورت عدم تمدید اظهار کرد: کلیه مرتع دارانی که تا کنون موفق به پرداخت حقوق و عوارض قانونی ناشی از تمدید سالیانه پروانه چرای دام سنوات قبل نگردیده اند تا هشتم آذر ماه امسال مهلت دارند نسبت به پرداخت بدهی و تمدید پروانه مرتع داری خود و متعاقب آن در اجرای بند ۲۰ فصل دوم شیوه نامه فنی و اجرایی بهره برداری از مراتع کشور نسبت به تهیه و اجرای طرح مرتعداری اقدام کنند.

وی افزود: چنان چه دارنده پروانه چرای دام فوت کند، برابر بند ۴۸ فصل دوم شیوه نامه فنی و اجرایی بهره برداری از مراتع کشور ظرف مدت ۲ سال از زمان فوت، همسر و فرزندان مرتع دار متوفی که ساکن محل یا عضو نظام عشایری و به صورت مستمر به حرفه مرتعداری مشغول باشند مکلف هستند صرفاً یک نفر را از بین خود انتخاب و به اداره معرفی کنند.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان ادامه داد: در غیر این صورت مجوز مرتع دار متوفی باطل و مرتع بلا معارض خواهد شد.

قلی‌زاده گفت: چنان چه تاریخ فوت مرتع دار متوفی در سنوات قبل بوده باشد همسر و فرزندان متوفی حد اکثر تا تاریخ ۱۲ مردادماه ۱۴۰۰ فرصت دارند نسبت به معرفی یک نفر از بین خود اقدام نمایند که در غیر این صورت مجوز مرتعداری متوفی ابطال و مرتع فوق بلا معارض شناخته می‌شود.

وی با یادآوری استقبال دامداران برای تهیه طرح مرتع داری گفت: اقدامات مناسبی از طریق همکاری سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل برای تهیه طرح مرتعداری برای این افراد انجام شده است.

انتهای پیام/

منبع