کارگروه مخاطرات زیست محیطی و مدیریت پسماند شهرستان گرمی با تاکید بر شناسایی و مقابله با مخاطرات زیست محیطی شهرستان گرمی برگزار شد.

همزمان با برگزاری کارگروه مدیریت پسماند شهرستان گرمی، کارگروه مخاطرات زیست محیطی نیز در این شهرستان برگزار شد و مسائل زیست محیطی شهرستان مورد بررسی قرار گرفت.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان گرمی گفت: کارگروه مخاطرات زیست محیطی با هدف شناسایی مخاطرات زیست محیطی در سطح شهرستان و اتخاذ تدابیر و راهکارهای مقابله با آنها برگزار شد.

رحمان داداشی از چالش ها و مخاطرات زیست محیطی شهرستان گرمی به مسئله خسارات و آسیب های ناشی از بروز سیلاب احتمالی و آلودگی رودخانه گرمی چای اشاره نمود.

وی درباره اهم موضوعات طرح شده در حوزه مدیریت پسماند نیز گفت: مسائل مربوط به محل دفن زباله شهر گرمی، برخی ایرادات محل جدید دفن زباله شهر گرمی و ساماندهی محل های دفن زباله شهرهای انگوت و زهرا مورد بررسی قرار گرفت.

وی درباره حداقل استانداردهای ساماندهی مراکز دفن پسماند گفت: فنس کشی اطراف سایت برای جلوگیری از انتشار زباله ها، خاک دهی منظم و دفن زباله های ورودی به سایت، ایجاد سایت نگهبانی جهت ممانعت از ورود افراد غیر مسئول به سایت از جمله استاندارد های ساماندهی محل های دفن زباله هستند که بایستی توسط شهرداری ها رعایت گردد.