طی حکمی مهندس سعید نیکخو سکاندار اداره ثبت اسناد گرمی شد.

با حکم رحیم محمدی مدیر کل ثبت اسناد استان اردبیل و با حضور علی بهشتی فرماندار شهرستان گرمی مغان سعید نیکخو رئیس جدید ثبت اسناد شهرستان گرمی معرفی شد.