مخاطبی با ارسال پیام از شهرداری خواست نسبت به رنگ‌آمیزی سرعت‌گیرهای سطح شهر اقدام  کند.

بهگزارش آذرمغان، مخاطبی با ارسال پیام از شهرداری خواست نسبت به رنگ‌آمیزی سرعت‌گیرهای سطح شهر اقدام  کند.

ضمن تشکر از زحمات شهردار محترم گرمی بابت سرعت گیر در خیابان ساحلی منتهی به ایستگاه موران که ایجاد کردن ،فقط تقاضای کوچک از شهردار محترم داریم ک این سرعت گیرها را رنگ سفید بزنن تا در شب مورد دید رانندگان باشد و باعث صدمه به خودروها نشود.