رزمایش دفاع بیولوژیکی، همزمان با سراسر استان اردبیل در شهرستان گرمی نیز برگزار شد.

رزمایش سراسری استانی دفاع بیولوژیک و گندزدایی و ضدعفونی معابر توسط یگان های مردم پایه و بسیجیان همزمان با شهرستان های استان اردبیل در گرمی برگزار شد.

مسئولان استان اردبیل این رزمایش را بصورت زنده از طریق شبکه مجازی مشاهده کردند.