استاندار اردبیل با شوق و ذوق فراوان از عبور راه آهن اردبیل پارس آباد از مشگین شهر مژده داده است.

استاندار اردبیل با شوق و ذوق فراوان از عبور راه آهن اردبیل پارس آباد از مشگین شهر مژده داده است.
او همچون مگاپروژه های دکتر خدابخش که با حلوا حلوا گفتن دهن مردم استان را شیرین می کرد با تیر راه آهن چند نشان را باهم زده است و دل پارس آبادی ها بعد از به گل نشستن هواپیماشون این بار با راه آهن خوش کرده است.
هر چند بندر خشک دکتر قبلی هم کشک از آب درآمد اما مردم مغان چاره ای جزء امید و دلخوشی به بهار ندارند.
در این میان مردم گرمی شاید بدلیل عدم روحیه پیگیری مجدانه سابق از این خوان نعمت دولت بی تدبیر بی بهره شده و محلی برای سوار شدن به اسب آهنی نخواهند داشت.
با اینکه استاندار اردبیل در سفر هیات دولت محلی به شهرستان گرمی آب پاکی را رو دست گرمی لی ها ریخت و گفت: شهر را مردمان آن شهر می سازند ، یعنی بروید به فکر خودتان باشید و آبی از ما برای تان گرم نمی شود ، اما انتظار می رود شعارهای توسعه متوازن استاندار اردبیل با دستمایه قراردادن کارخانه شیرآلاتی که آن هم دسترنج فرزندان این شهر است به باد فراموشی سپرده نشود.
گرمی نه کشت و صنعت دارد و نه از نعمت گمرک بهره ای برده است و تنها پتانسیلی که دارد ۲۲ سال تصمیم گیری ۴ خانواده موسویون۸سال، احمدیون ۶ سال، نصیریان ۴ سال و اخیرا “میرزاده چی ها ۴ سال بر این شهر فلک زده است.

  • نویسنده : علی شهابی