محمدرضا گرایی قهرمان المپیک و جهان خبر پیدا شدن پیکر شهید گمنام مهندس حسین شکرائیان را به خانواده این شهید داد و به دست این مادر شهید مفتخر به پوشیدن لباس خادمی امام رضا(ع) شد. انتهای پیام/ منبع

خبر پیدا شدن پیکر شهید گمنام توسط محمدرضا گرایی قهرمان کشتی جهان

محمدرضا گرایی قهرمان المپیک و جهان خبر پیدا شدن پیکر شهید گمنام مهندس حسین شکرائیان را به خانواده این شهید داد و به دست این مادر شهید مفتخر به پوشیدن لباس خادمی امام رضا(ع) شد.

انتهای پیام/

منبع