قطار تفریحی مجموعه گردشگری شورابیل اردبیل دچار حادثه شد.

 

حادثه برای قطار شورابیل!

خوشبختانه به خیر گذشت
عکس ارسالی از: محسن هادی