نماینده مردم شهرستان‌های گرمی و انگوت در مجلس شورای اسلامی گفت: هر گونه مذاکره موقت با فرض بر اینکه تحریم ها در حالت تعلیق باشد؛ غیرقانونی بوده و لغو کامل تحریم‌ها و راستی‌آزمایی شرط مذاکره باید باشد.

ولی اسماعیلی، نماینده مردم شهرستان‌های گرمی و انگوت در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با آذرمغان اظهار کرد: هر گونه مذاکره موقت با فرض بر اینکه تحریم ها در حالت تعلیق باشد؛ غیرقانونی بوده و لغو کامل تحریم‌ها و راستی‌آزمایی شرط مذاکره باید باشد.

وی افزود: هرگز به دولت اجازه نخواهیم داد؛ با مذاکرات موقتی دوباره نگاه کشور رابه سراب لغو تحریم ها معطوف کند و مجلس تا رفع کامل تحریم اجازه توافقی نخواهد داد.

نایب رییس اول کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: ریل گذاری‌های مجلس برای لغو تحریم ها مثبت جواب داده است؛ اما اینگونه نیست که ما دل خوش به رفع یا تعلیق تحریم موقتی تحریم های ظالمانه باشیم بلکه باید طبق راستی آزمایی پیش رفت.

نماینده مردم شهرستان‌های گرمی و انگوت در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: تحریم بد، تحریم خوب  نداریم، تعلیق و گام اول و دوم نداریم ،برجام دو و سه نداریم؛ ۸ سال کشور را معطل همین ادبیات کردید رفع تمام تحریم ها بالمره و راستی آزمایی دقیق باید مد نظر باشد.

انتهای پیام/