نانی که دست مردم می دهند بقدری نازک است که سفره قابل مشاهده است و علاوه برآن کوچک تر از نان اردبیل.

#پیام_مخاطب

چرا به وضعیت نان گرمی رسیدگی نمیشود ؟ نان اردبیل را با نان گرمی مقایسه کنید!  نانی که دست مردم میدهند بقدری نازک است که سفره قابل مشاهده است و علاوه برآن کوچک تر از نان اردبیل  یعنی ۵ هزار تومن خرید ! ۳ هزار تومان نان به مشتری میدهند  لطفا رسیدگی فرمایید