شهروندان با ارسال تصویری از تجمع در مقابل اتوبوس سیار خونگیری ابراز گلایه کردند.

به گزارش آذرمغان، اتوبوس خونگیری از چند نفر خون گرفته و دیگه این همه مردم تو صف هستند و خونگیری نمی کنند!!!!
چرا تو شهر خودمان پایگاه خونگیری نداشته باشیم، از طرفی هم پیام میدهند که به خون نیاز داریم.
لطفا بزرگان شهر رسیدگی کنند. باتشکر