ای منی آواره قویان

ای منی آواره قویان

#ما_ملت_امام_حسینیم
#حب_الحسین_یجمعنا