آچ گوز علی اکبر بالا

ای شبه پیغمبر بالا

#ما_ملت_امام_حسینیم
#حب_الحسین_یجمعنا