امروزه با فراگیر شدن فضای مجازی در زندگی روزمره عموم مردم، آسیب‌ها و تهدیداتی نیز در کمین آن‌هاست.

به گزارش آذرمغان، امروزه با فراگیر شدن فضای مجازی در زندگی روزمره عموم مردم، آسیب‌ها و تهدیداتی نیز در کمین آن‌هاست.

با برخورداری از سواد رسانه ای خود را در مقابل خطرات فضای مجازی واکسینه کنیم.