این مجله تصویری هر ده روز یکبار اخبار و رویدادهای مهم منطقه و مجوعه عملکرد مدیران در شهرستان گرمی را بصورت بسته خبری ویژه منتشر خواهد کرد.

به گزارش آذرمغان، این مجله تصویری هر ده روز یکبار اخبار و رویدادهای مهم منطقه و مجوعه عملکرد مدیران در شهرستان گرمی را بصورت بسته خبری ویژه منتشر خواهد کرد.

 

  • نویسنده : سید یعثوب حسینی