آقای وزیر صدای العطش روستاهای مردم گرمی، انگوت ، موران و بخش مرکزی بشنوید.

آقای وزیر صدای العطش روستاهای مردم گرمی، انگوت ، موران و بخش مرکزی بشنوید.