بخشدار مرکزی گرمی مغان گفت: اقدامات اساسی در دو بخش راه اصلی و معابر داخلی روستاها صورت گرفته و در نظر داریم در این حوزه از ظرفیت خیرین نیز استفاده کنیم.

بخشدار مرکزی گرمی مغان گفت: در طول ۵ ماه مسئولیت خود در این سمت، اقدامات اساسی در دو بخش راه اصلی و معابر داخلی روستاها صورت گرفته و در نظر داریم در این حوزه از ظرفیت خیرین نیز استفاده کنیم.
رحمت فیاضی اظهار کرد: آسفالت راه روستایی شکرلو بطول ۴ کیلومتر، زیرسازی و جدول گذاری و آسفالت معابر داخلی روستاهای انی سفلی، وسطی و علیا، زنگیر و آرانچی از جمله اقدامات صورت گرفته در این زمینه است.
وی همچنین تصریح کرد: آسفالت و لکه گیری راه های اصلی روستایی با همکاری راهداری و از محل اعتبارات دهیاری ها نیز یکی از اولویت هایی است که در نظر داریم با وجود شرایط سخت اعتباری راه حلی برای مشکلات موجود باشد.