فیلم منتسب به وداع پرستاران با مهسا امینی که در فضای مجازی منتشر شده مربوط به حادثه دیگری است.

از شایعه تا واقعیت:

پس از فوت مهسا امینی دختر جوانی که در یکی از مقرهای پلیس هدایت دچار ایست قلبی شد و جان باخت، فیلمی در فضای مجازی با عنوان وداع پرستاران با مهسا امینی در بیمارستان کسری منتشر شد.
اما بررسی ها نشان می دهد که این فیلم متعلق به بیماری است که در ارومیه دچار مرگ مغزی شده بود و اعضای بدنش را اهدا کردند.(همانطور که در فیلم منتشر شده هم مشخص است به بدن بیماری که درحال انتقال برای اهدای عضو است، سرم وصل است).