آقای شهردار اگر برایتان مقدور هست؛ پیشنهاد می‌کنم با خودروی شخصی از این مسیر عبور کنید.

آقای شهردار اگر برایتان مقدور هست یه سر به این محل بزنید.

پیشنهاد می کنم با خودروی شخصی از این مسیر عبور کنید.