آدرس و شماره تماس مراکز واکسیناسیون کووید۱۹ در گرمی اعلام شد.