فرماندار شهرستان گرمی طی دیداری با مدیران کل و درمان تامین اجتماعی استان اردبیل خواستار توسعه و ارتقاء خدمات درمانی این سازمان در این شهرستان شد.

به گزارش آذرمغان، فرماندار شهرستان گرمی طی دیداری با مدیران کل و درمان تامین اجتماعی استان اردبیل خواستار توسعه و ارتقاء خدمات درمانی این سازمان در این شهرستان شد.
در این دیدار بهشتی فرماندار شهرستان گرمی گفت : بی تردید رسیدن به عدالت اجتماعی اساسی ترین هدف تامین اجتماعی است.
وی افزود: تعاملات سازنده اداره کل و مدیریت درمان تامین اجتماعی استان و شعبه ودرمانگاه گرمی با مسئولین استانی و شهرستانی موجب ارتقاء سطح ارائه خدمات بهتر به بیمه شدگان خواهد شد.
در این دیدار سعید بشرخواه و دکتر برجی مدیران کل و درمان تامین اجتماعی استان اردبیل ضمن تقدیر و تشکر از حضور فرماندار گرمی در اداره کل تامین اجتماعی استان در خصوص ساختمان اداری و درمانی مشترک شعبه و درمانگاه تامین اجتماعی گرمی و همچنین مطالبات سازمان مواردی را مطرح و در راستای مرتفع شدن مسائل بحث وتبادل نظر شد.