چندین بار درخواست حفاظ گذاری کانال پشت اداره گاز کرده ایم دوساله هیچ اقدامی ازطرف شهرداری انجام نگرفته است وهر روز یک حادثه دلخراش دراین کانال اتفاق می افتد.

 

#پیام_مخاطب

باسلام
قابل توجه شهرداری محترم گرمی
چندین بار درخواست حفاظ گذاری کانال پشت اداره گاز کرده ایم دوساله هیچ اقدامی ازطرف شهرداری انجام نگرفته است وهر روز یک حادثه دلخراش دراین کانال اتفاق می افتد. از قطع نخاع شدن بچه تا افتادن خودرو.
لجن و آشغال کانال چندماه جلوی خانه مردم مونده و انواع بیماری شیوع می شود. قابل توجه اداره بهداشت لطفا” پیگیری کنید. چه کسی جوابگوی این اتفاقات ومردم است؟